رییس اتاق بازرگانی اصفهان: گردشگری، بهترین بخش برای سرمایه گذاری چینی هاست