1000 میلیارد تومان دیگر از مطالبات کشاورزان پرداخت شد/مابقی طلب ۳۲۰۰ میلیارد تومان