فرمانده لشگر نهم زرهی عراق: نیروها در ۲ کیلومتری الحمدانیه هستند