ویکی لیکس از قطع عمدی ارتباط اینترنتی آسانژ خبر داد