قطع اعتبارات مالیاتی بویینگ نشان‌دهنده بی‌ثباتی کشور است