وزیر اطلاعات: امروز آرامش بی نظیری بر کشور حاکم است