تا سال 2030 دو سوم وسایل نقلیه کلان شهرها، خودروهای الکتریکی خواهند بود