در واکنش به اظهارات مودی علیه اسلام آباد، چین جانب پاکستان را گرفت