برگزاری پیش رویداد برنامه استارتاپی اکسیر در زنجان