تعیین مرز هوایی فرودگاه شاهرود گامی در مسیر توسعه سمنان