حضور هیأتی پارلمانی در مجمع اتحادیه بین المجالس جهانی در ژنو