برگزاری مراسم پایلوت اسکن دفتر جاری با حضور رییس کانون سردفتران