اتحادیه اروپا درصدد اعمال تحریم علیه روسیه بر سر پرونده سوریه نیست