معاون نخست وزیر ترکیه: اگر در عملیات موصل مشارکت داده نشویم، به گزینه دیگری متوسل می‌شویم