حدود ٣ هزار نیروی تحت حمایت ترکیه در عملیات موصل هستند