اروپا بر سر دوراهی گفتگو یا تحریم علیه روسیه برای حل بحران سوریه