عملکرد اقتصاد ایران در با مقایسه با کشورهای منطقه و نفتی