شراکت با ایدرو گارانتی اجرای سیاست ها /همکاری با ایران خودرو سایپا ادامه دارد/ کوئید در ایران خودرو تولید می شود