بیشترین مشکلات کنونی کشور ناشی از قانون گریزی های دولت قبلی است