گسترش دستورکار بریکس به سمت مسائل اجتماعی و انسانی