اردوغان: مشارکت نکردن ما در عملیات موصل نتایج منفی دارد