کشته شدن چند نفر درانفجار بزرگترین مجتمع کارخانه‌های شیمیایی جهان درآلمان