ویدئوی الفاظ رکیک ترامپ، تاثیری در رای اکثر مردم آمریکا ایجاد نمی‌کند