470 فلسطینی در زندان‌های اسرائیلی محکوم به حبس ابد هستند