20 درصد شبکه ریلی تا 2 سال آینده دو خطه می‌شود/940 کیلومتر خط‌آهن تهران-مشهد آماده برقی شدن