محکوم کردن حمله عربستان از سوی لندن تنها اشک تمساح است/دولت عربستان زاییده سرویس جاسوسی انگلستان است