ساعات آغازین عملیات آزاد سازی موصل ٬ 8روستا از کنترل داعش خارج شد