گام اجرایی پتروشیمی برای استفاده از مازاد فرآورده‎های پالایشی