فراخوان اولیه ارزیابی صلاحیت شرکت‌های خارجی متقاضی حضور در صنعت نفت ایران