بررسی راهکارهای پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی