گزارشی خواندنی از حاشیه های نشست نفتی / پاسخ سعودی به واشنگتن از الجزیره