چین با نسبت دادن «منشا تروریسم» به پاکستان از سوی هند مخالفت کرد