اتحادیه اروپا قصد تحریم روسیه به خاطر بحران سوریه را ندارد