فیلم/حربه تکفیریها برای جلوگیری از پیشروی ارتش عراق در موصل