۱۵۰۰ نیروی عراقی آموزش دیده توسط ترکیه در عملیات موصل شرکت کردند