نمایشگاه کتاب تبریز؛ فرصتی برای ادای دین به فرهیختگان آذربایجان