ایران از فناوری و امکانات فنی مدیریت آب بهره‌مند می‌شود