هنوز تاریخی برای انتخابات پارلمانی افغانستان مشخص نشده است