احتمال فرار 100 هزار شهروند از موصل به سوریه و ترکیه وجود دارد