حمایت از صنایع هوایی و هوانوردی از اولویت‌های پارک علم‌وفناوری یزد