"برای جوجه یک روزه جیره غذایی فرموله داریم اما برای انسان نه!"