(تصویر) یاسین رامین با پای آسیب دیده به دادسرا رفت