تصویری که سیدحسن خمینی از روزهای پریشانی و ناآرامی خانه امام (ره) منتشر کرد