کام استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق تلخ می شود