انفجار کارخانه مواد شیمیایی در آلمان چندین زخمی برجا گذاشت