دفعات معاملات بورس از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار دفعه عبور کرد