جدیدترین خبرها از «نبرد موصل» +محورها و نیروهای حاضر در عملیات