حدود 3 هزار نیروی تحت حمایت ترکیه در عملیات موصل هستند