پیوند صنعت و دانشگاه، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است