تسهیل قوانین و اجرای درست آن، مهمترین خواسته بخش خصوصی است